TetraTrans.co.uk

Všeobecné podmienky pri preprave zásielok

1. Základne pojmy

Prepravca - je spoločnosť Tetra Trans zapísaná pod obchodným menom TetraTrans UK Limited so sídlom na adrese 129 Station Road, London, NW4 4NJ, United Kingdom, Reg. No. 06744052 a všetky ďalšie spoločnosti sa podieľajúce sa na procese prepravy.

Odosielateľ – fyzická osoba ,firma ,spoločnosť ,ktorá si objedná takúto službu za účelom prepravy zásielky.

Príjemca - fyzická osoba, firma, spoločnosť ktorá je na prepravnom liste označená ako príjemca.

Zásielka – je vec, ktorá ma určitú hmotnosť a jej preprava je dojednaná na základe zasielateľskej zmluvy medzi prepravcom a odosielateľom.

Prepravný list – dokument na ktorom sú uvedené údaje odosielateľa a príjemcu . Údaje uvedené na prepravnom liste obsahujú : meno, priezvisko, adresu, telefón email ktorý umožní spojenie prepravcu medzi odosielateľom a príjemcom. Prepravný list obsahuje aj informácie o zásielke – popis zásielky približné rozmery, hmotnosť, cenu prepravovanej zásielky, dátum odovzdania a miesto prijatia zásielky.

Cena prepravovaného tovaru ( prepravné ) – je peňažná suma, ktorá bola vopred dohodnutá na medzi prepravcom a odosielateľom. Cena je stanovená na základe váhy, miesta prevzatia, spôsobe zásielky.

2. Prijatie objednávky

Objednávku na prepravu je možné prijať telefonický, faxom, e-mailom alebo vyplnením objednávkového formulára na našej webovej stránke.
Objednávka je prijatá v okamihu, keď dosiahne prepravcu. 
Objednávka musí obsahovať meno, adresu a kontakt na odosielateľa a príjemcu, počet kusov, približné rozmery a hmotnosť zásielky.

3. Preprava zásielok a vymedzenie vlastnosti zásielok

Preprava zásielky trvá 4 až 6 pracovných dní od dátumu termínu prepravy. V prípade neočakávaných udalostí ( meškanie trajektu , živelné pohromy, zlé počasie a iné ), sa môže prepravný termín predlžiť. V takomto prípade bude odosielateľ alebo príjemca informovaný o meškaní zásielky.
V prípade ak prepravca zistí, že obsah zásielky uvedený na prepravnom liste nezodpovedá skutočnosti má pravo odstúpiť od zmluvy. 

Z prepravy sú vylúčené predmety ohrozujúce ľudský život alebo zdravie a to : výbušniny , zbrane , omamné a psychotropné látky, chemikálie, jedy, horľaviny, žeraviny, živé zvieratá, živé rastliny, potraviny s obmedzenou dĺžkou trvanlivosti, alkohol, cigarety.
Odosielateľ je povinný podľa obsahu zásielky zabaliť ju tak, aby obal zabezpečoval ochranu tovaru v zásielke a umožňoval bezpečnú manipuláciu so zásielkou bez úrazu a iných následkov.

4. Prevzatie, doručenie zásielky

Zásielka sa považuje za doručenú v okamihu prevzatia a potvrdenia podpisom o jej prijatí príjemcom, alebo osobou, ktorá je uvedená na prepravnom liste. Príjemca zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá bez poškodenia a obsah celej zásielky súhlasí s množstvom a obsahom v prepravnom liste.

V prípade , že prvý pokus doručenia nebude úspešný prepravca bude informovať o situácii príjemcu e-mailom , alebo telefonický. V prípade že zásielku nebude možné doručiť ani na druhy pokus, zásielka bude uskladnená v pobočkách našich zmluvných partnerov maximálne do 7 dni.  
V prípade špeciálnych zásielok napr. nadrozmerných s vysokou hmotnosťou, kusy nábytku a iné bude možné si dohodnúť vyhovujúci termín doručenia.

Zásielka bude doručená príjemcovi, alebo osobe, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti.

5. Prepravné a úhrada prepravného

Prepravné sa uhrádza v čase preberania zásielky prepravcom od odosielateľa a to na základe prepravného listu na ktorom je uvedená hmotnosť zásielky a cena ktorá je stanovená na základe aktuálneho cenníka alebo na vzájomnej dohode ceny medzi prepravcom a odosielateľom. 

Ak je vaša zásielka balená v cestovnom kufri, alebo v cestovnej taške budeme účtovať poplatok od £1 do £3 za kus podľa veľkosti. Zásielka sa za poplatok obalí do igelitového obalu.

Minimálna cena za prepravu v Londýne (okruh M25) je £15 a minimálna cena mimo Londýna (mimo okruhu M25) je £20.

Preprava sa uhrádza v hotovosti, bankovým prevodom, debetnou kartou alebo kreditnou kartou v GBP v prípade technických problémov a to ak prepravca nie je schopný prijať platbu platobnou kartou odosielateľ je povinný uhradiť prepravu v hotovosti. Akceptujeme karty VISA, MASTERCARD, MAESTRO, SWITCH, SOLO. Neakceptujeme AMERICAN EXPRESS.V prípade platby kreditnou kartou bude cena navýšená o 2%. V prípade platby debetnou kartou registrovanou v UK si neúčtujeme žiadny poplatok. Pri platbe debetnou kartou registrovanou na CZ alebo SK účtujeme 2% poplatok.

V prípade výnimky, že platcom prepravného je príjemca zásielky, zásielka sa uhrádza v oficiálnej mene štátu do ktorého bola doručená .
Bude prepočítaná podľa aktuálneho kurzu v deň doručenia a zvýšená o fixnú sumu 200Kč/8€.

6. Reklamácia

Odosielateľ je oprávnený reklamovať škodu vzniknutú poškodením, krádežou, alebo stratou zásielky. V prípade úplnej straty zásielky prepravca je povinný vzniknutú škodu nahradiť. Odosielateľ je však povinný preukázať sa dokladom o škode, ktorá mu bola spôsobená. Ako doklad k úhrade stratenej, alebo odcudzenej, poškodenej veci predloží pokladničný blok, faktúru, alebo iný doklad, ktorý bude slúžiť ako podklad pre potreby poisťovne. V opačnom prípade bude vyplatená odosielateľovi maximálna výška sumy 4 GBP za kilogram tovaru, ktorý zásielka obsahovala. Pri poškodení alebo strate nábytku a atických zásielok ma právo prepravca určiť cenu a náhradu škody.

Prepravca nie je zodpovedný za škody spôsobené nedostatočným alebo nesprávnym balením zásielok. Za zásielky, ktorých poškodenie vzniklo nedostatočným alebo nesprávnym balením alebo prepravca nebol upozornený na to, že obsahujú krehký alebo nákladný tovar nebude možné uplatniť finančnú náhradu. Prepravca nie je zodpovedný za poškodenie zásielok zo skla, ktoré obsahujú sklo alebo keramiku, za elektroniku a nábytok (pokiaľ nie sú v originálnom výrobnom balení). Veľké zásielky ako okná, dvere, kúpeľňové dvere alebo sklenené dosky na stôl, keramika, sanita, sklo v obrazoch a iné krehké materialy, nie sú poistené a prepravca ich prepravuje iba na odosielateľovo vlastné riziko.

Zákazníkov, ktorí posielajú motocykle, skútre alebo mobilný skúter upozorňujeme, že hoci sa snažíme zaobchádzať s týmito zásielkami veľmi opatrne, venujeme im špeciálnu pozornosť a balíme ich tak, aby sa predišlo akýmkoľvek poškodeniam, môže sa stať, že sa zrkadlá alebo smerovky môžu poškodiť. V prípade zrkadiel a smeroviek žiaľ nemôžeme prevziať zodpovednosť za poškodenie počas prepravy, jediný spôsob ako ich ochrániť je celkom ich odmontovať. Ak má zákazník možnosť odmontovať zrkadlá a smerovky, doporučujeme tak urobiť.

Ak prepravne platí príjemca na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky a cena prepravného presiahne 800€ / 20 000Kč, odosielateľ je povinný uhradiť rozdiel na území Veľkej Británie.